Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie dokonywanych czynności działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne, między innymi:

 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy zamiany
 • umowy o dożywocie
 • umowy deweloperskie
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy spółek
 • pełnomocnictwa
 • protokoły, np. zgromadzeń organów spółek, zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • oświadczenia o przyjęciu czy odrzuceniu spadku
 • oświadczenia lub umowy o ustanowieniu hipoteki
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • testamenty
 • inne akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządza poświadczenia, w tym:

 • poświadczenia własnoręczności podpisu
 • poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • poświadczenia daty okazania dokumentu

Doręcza oświadczenia

Sporządza protesty weksli i czeków

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej na podstawie dokonanych przez niego czynności

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów